Algemene Voorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

Wat staat er in deze voorwaarden?

Deze voorwaarden vertellen u de regels voor het gebruik van onze website benl.milwaukeetool.eu (onze "site").

 

WIE WE ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

www.nl.milwaukeetool.eu is een site die wordt beheerd door Techtronic Industries Benelux BV ("Wij"). Wij zijn een in Nederland geregistreerde vennootschap en zijn gevestigd te Jan Valsterweg 83, 3315 LG Dordrecht, Nederland. Ons BTW-nummer is NL.864.199.168.B01.

 

DOOR ONZE SITE TE GEBRUIKEN AANVAARDT U DEZE VOORWAARDEN

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging.
 

 

ER ZIJN ANDERE VOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

·              Ons privacybeleid [benl.milwaukeetool.eu/privacy-policy]. Zie verder onder hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken.

·              Ons Cookiebeleid [benl.milwaukeetool.eu/cookie-policy], dat informatie bevat over de cookies op onze site.

 

WIJ KUNNEN DEZE VOORWAARDEN WIJZIGEN

Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Elke keer dat u onze site wilt gebruiken, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

 

WIJ KUNNEN ONZE SITE WIJZIGEN

Wij kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke professionals weer te geven.

 

WIJ KUNNEN ONZE SITE OPSCHORTEN OF INTREKKEN

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze site of een deel daarvan opschorten of intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. Wij zullen proberen u redelijkerwijs op de hoogte te stellen van een opschorting of intrekking.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij deze naleven.

 

WIJ KUNNEN DEZE OVEREENKOMST AAN IEMAND ANDERS OVERDRAGEN

Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en wij zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten uit hoofde van de overeenkomst.

 

ONZE SITE IS ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN EMEA

Onze site is gericht op mensen die woonachtig zijn in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Wij verklaren niet dat de op of via onze site beschikbare inhoud geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

 

HOE U MATERIAAL OP ONZE SITE KUNT GEBRUIKEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag anderen binnen uw organisatie wijzen op de inhoud van onze site.

U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of andere grafische elementen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde medewerkers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of download in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt terugsturen of vernietigen.

 

VERTROUW NIET OP INFORMATIE OP ONZE SITE

De inhoud van onze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site nauwkeurig, volledig of actueel is.

 

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBSITES WAARNAAR WIJ LINKEN

Wanneer onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u daarvan kunt verkrijgen.

Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE

Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:

•             Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperken deze wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.

•             Voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van producten aan u gelden andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.

Als u een zakelijke gebruiker bent:

•             Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud ervan.

•             Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

o             het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, onze site; of

o             gebruik van of vertrouwen op de inhoud van onze site.

•             In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:

o             verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;

o             bedrijfsonderbreking;

o             verlies van verwachte besparingen;

o             verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

o             enige indirecte of gevolgschade.

Als u een consumentgebruiker bent:

•             Houd er rekening mee dat wij onze site alleen aanbieden voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

•             Als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd, een apparaat of digitale inhoud van u beschadigt en dit is veroorzaakt door ons falen om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen. [Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct heeft opgevolgd of niet heeft voldaan aan de door ons geadviseerde minimale systeemvereisten].

 

HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons Privacybeleid [benl.milwaukeetool.eu/privacy-policy].

 

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN U MAG ZE NIET INVOEREN

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, "trojans", "worms", "logic bombs" of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval. Als u deze bepaling overtreedt, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden.

 

REGELS OVER LINKEN NAAR ONZE SITE

U mag een link naar onze homepage plaatsen, mits u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet worden ingelijst op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze site dan de homepage.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming tot linken zonder kennisgeving in te trekken.

 

WELKE WETTEN VAN WELK LAND ZIJN VAN TOEPASSING OP EVENTUELE GESCHILLEN?

Als u een consument bent, wijzen wij u erop dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door het Nederlands recht. U en wij komen beiden overeen dat de rechtbank van Nederland exclusieve jurisdictie heeft.

Indien u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door het Nederlands recht. Wij stemmen beiden in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Nederland.