WebImage Email Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst tussen U en TTI legt uit hoe U de beelden kunt gebruiken die U opent via onze WEBIMAGE service of ontvangt via e-mail. Door beelden te downloaden van onze WEBIMAGE-dienst of e-mail aanvaardt U onze onderstaande voorwaarden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Definities
  1. "Verbonden ondernemingen": ondernemingen en rechtspersonen zijn verbonden indien de ene een dochteronderneming is van de andere of indien beide dochterondernemingen zijn van dezelfde onderneming of rechtspersoon.
  2. "Geautoriseerde gebruiker" betekent een entiteit die gevestigd is in de EMEA-regio en die van TTI toegang heeft gekregen tot de Webimage-service of een e-mail met de Werken voor het Doel.
  3. "Doel" betekent de promotie van TTI-goederen en -diensten.
  4. "TTI" betekent Techtronic Power Tools Technology Limited en haar verbonden ondernemingen.
  5. "U" betekent een bevoegde gebruiker van de WEBIMAGE-bibliotheek van TTI. U wordt geacht bevoegd te zijn indien TTI u WEBIMAGE-inloggegevens of een e-mail met de Werken heeft verstrekt.
  6. "Werk" betekent een afbeelding in de WEBIMAGE-bibliotheek en "Werken" betekent alle of alle dergelijke afbeeldingen.
 2. Vergunning
  1. TTI verleent U hierbij een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de Werken te gebruiken en te reproduceren voor het Doel in het relevante land of de relevante landen binnen de EMEA-regio, met inachtneming van en in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.
 3. Uw verplichtingen
  U zult:
  1. bij de uitoefening van haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst alle toepasselijke wetten, voorschriften en gedragscodes en de eerder aan u verstrekte TTI Brand Guidelines, met inbegrip van de Social Media Guidelines, naleven.
  2. de Werken zonder enige wijziging of aanpassing te reproduceren. U mag, in overeenstemming met de TTI Brand Guidelines, uw bedrijfsnaam toevoegen aan afbeeldingen zoals uiteengezet in de Social Media Guidelines.
  3. te zorgen voor een bevredigende weergave van het Werk in uw promotie- en reclamemateriaal (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw website en sociale media) door ervoor te zorgen dat de reproductie van het Werk van hoge kwaliteit is en dat de kleur, grootte en positie van het Werk in uw promotie- en reclamemateriaal passend is voor dat materiaal.
  4. het Werk niet op zodanige wijze gebruiken dat TTI wordt belasterd of in diskrediet gebracht of anderszins de zakelijke belangen of reputatie van TTI worden geschaad, zelfs niet indirect.
  5. zorgen ervoor dat waar mogelijk de volgende vermeldingen (inclusief het toepasselijke jaar van creatie) naast het Werk worden aangebracht: "© Techtronic Cordless GP", behalve voor afbeeldingen van het merk MILWAUKEE waarvoor de volgende vermelding moet worden gebruikt "© Milwaukee Electric Tool Corporation",
  6. De Werken niet gebruiken op een wijze die derden in staat stelt het Werk als een zelfstandig bestand te downloaden, uit te pakken of te herdistribueren.
  7. erkent dat TTI de eigenaar en/of licentiehouder is van intellectuele eigendom, met inbegrip van het auteursrecht dat op de Werken rust, dat MILWAUKEE, M12, M18, FUEL en NOTHING BUT HEAVY DUTY, HEAVY DUTY CENTER, ONE+, HOMELITE, EMPIRE, HART, KANGO, PRECISEFIT en BLACK MAX handelsmerken zijn die tot de TTI Group behoren.  Het gebruik van RYOBI® moet vergezeld gaan van "RYOBI is een handelsmerk van Ryobi Limited, en wordt onder licentie gebruikt".  Voor AEG vereist dit de opname van de verklaring:   AEG is een geregistreerd handelsmerk dat onder licentie van AB Electrolux (publ) wordt gebruikt.
  8. niets doen of nalaten waardoor de rechten van TTI op de in de Werken bestaande intellectuele eigendom worden aangetast, noch iemand anders daarbij direct of indirect helpen.
  9. TTI op de hoogte stellen op [email protected] indien U kennis krijgt van een feitelijke, vermoedelijke of dreigende inbreuk op het auteursrecht dat op de Werken rust en/of van enige claim of dreiging dat het Werk inbreuk maakt op de rechten van een derde.
  10. erkennen dat TTI de eigenaar en/of licentiehouder is van de geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken die in de Werken zijn afgebeeld.
 4. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
  1. Voor zover wettelijk toegestaan is TTI niet aansprakelijk jegens u voor kosten, uitgaven, verlies of schade (direct, indirect of als gevolg daarvan, en al dan niet van economische aard) die voortvloeien uit uw uitoefening van de rechten die u krachtens deze overeenkomst zijn toegekend.
  2. U vrijwaart TTI tegen alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige schadeloosstelling) en alle andere professionele kosten en uitgaven) die TTI lijdt of maakt als gevolg van of in verband met de uitoefening door TTI van haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst en/of de handhaving van deze overeenkomst. Indien een krachtens deze clausule door U verschuldigde betaling onderworpen is aan belasting, is TTI gerechtigd van U zodanige bedragen te ontvangen dat de netto-ontvangst, na belasting, voor TTI met betrekking tot de betaling dezelfde is als zij zou zijn geweest indien de betaling niet aan belasting was onderworpen.
  3. Niets in deze overeenkomst zal tot gevolg hebben dat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid wordt uitgesloten of beperkt.
 5. Duur en beëindiging
  1. Deze overeenkomst vervalt op de datum waarop U niet langer een Geautoriseerde Gebruiker bent.
  2. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover zij beschikt, kan TTI deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan U, indien U een wezenlijke inbreuk op deze overeenkomst pleegt of indien U herhaaldelijk een van deze overeenkomsten schendt op een wijze die redelijkerwijs de mening rechtvaardigt dat Uw gedrag niet in overeenstemming is met haar bedoeling of vermogen om deze overeenkomst uit te voeren.
  3. TTI heeft het recht om deze overeenkomst te beëindigen door U ten minste één maand van tevoren schriftelijk op te zeggen.
  4. In het geval dat U de Werken gebruikt op een Social Media platform en het platform aangeeft de Werken te gebruiken voor eigen doeleinden of in strijd met de voorwaarden van deze overeenkomst, worden de krachtens deze overeenkomst verleende gebruiksrechten onmiddellijk beëindigd en dient U de afbeeldingen onmiddellijk van dit platform te verwijderen.
  5. Bij afloop of beëindiging van deze overeenkomst komen alle rechten en licenties die op grond van deze overeenkomst zijn verleend onmiddellijk te vervallen. U zult:
   1. onmiddellijk stoppen met het verdere gebruik van de Werken (inclusief maar niet beperkt tot als onderdeel van uw bestaande of voorgestelde promotie- en reclamemateriaal);
   2. alle papieren en/of zachte kopieën van de Werken die U in uw bezit heeft definitief te verwijderen
   3. geen gebruik meer maken van TTi-merken in domeinnamen; en
   4. al het promotie- en reclamemateriaal dat de Werken bevat, aan ons teruggeven of definitief verwijderen.
  6. Elke bepaling van deze overeenkomst die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld is om in werking te treden of van kracht te blijven bij of na beëindiging of afloop van deze overeenkomst blijft onverminderd van kracht. De beëindiging of afloop van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van de partijen die tot de datum van beëindiging of afloop zijn ontstaan, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen voor een schending van de overeenkomst die op of vóór de datum van beëindiging of afloop bestond.
 6. Diverse
  1. U zult alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat een noodzakelijke derde partij onverwijld de documenten uitvoert en levert en de handelingen verricht die nodig zijn om deze overeenkomst volledig ten uitvoer te leggen.
  2. Indien TTI enig recht of rechtsmiddel krachtens deze overeenkomst of de wet niet of met vertraging uitoefent, houdt dit niet in dat afstand wordt gedaan van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch dat de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel wordt verhinderd of beperkt. Geen enkele afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.
  3. U gaat ermee akkoord dat u geen rechtsmiddelen zult hebben met betrekking tot enige verklaring, vertegenwoordiging, verzekering of garantie (ongeacht of deze onschuldig of onachtzaam is gedaan) die niet in deze overeenkomst is opgenomen. U stemt ermee in dat u geen aanspraak kunt maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een nalatige onjuiste verklaring op basis van een verklaring in deze overeenkomst.
  4. Geen enkele wijziging van deze overeenkomst is van kracht tenzij zij schriftelijk is en door TTI is ondertekend.
  5. Indien een bepaling of deelbepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd in de minimale mate die nodig is om haar geldig, wettig en uitvoerbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de desbetreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn geschrapt. Een wijziging of schrapping van een bepaling of deelbepaling krachtens deze clausule laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze overeenkomst onverlet.
  6. Onverminderd alle andere rechten of rechtsmiddelen die TTI kan hebben, erkent en aanvaardt TTI dat schadevergoeding alleen geen adequate remedie is voor een schending van de voorwaarden van deze overeenkomst door U. Dienovereenkomstig heeft TTI het recht op een gerechtelijk bevel, specifieke prestaties of andere billijke maatregelen voor elke dreigende of daadwerkelijke schending van de voorwaarden van deze overeenkomst.
  7. Deze overeenkomst en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales.
  8. TTI en U komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan, te beslechten.