Terms and Conditions

ONE-KEY™-app en website van het Inventarisbeheerplatform
Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

  1. Onderwerp
  2. Geen vergoeding
  3. ONE-KEY™-app functionaliteit
  4. Gebruiksrechten
  5. Uw plichten
  6. Gegevensbescherming
  7. Aanspraken in geval van defecten / garantie
  8. Beperking van aansprakelijkheid
  9. Uw vrijwaringsplicht
  10. Overig

 

1.   Onderwerp

1.1  Onderwerp van deze overeenkomst.

Deze 'Algemene Voorwaarden ONE-KEY™-app' ('Overeenkomst') zijn van toepassing op de juridische relatie tussen Milwaukee Electric Tool Corporation ('wij', 'we', ons/onze') en gebruikers van de mobiele app ONE-KEY™ ('u', 'uw') met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van de mobiele applicatie ONE-KEY™ ('ONE-KEY™-app') en/of de website van het Inventarisbeheerplatform ('Inventarisbeheerplatform') met inbegrip van eventuele actualiseringen van de ONE-KEY™-app en het Inventarisbeheerplatform.

1.2Totstandkoming van deze overeenkomst.

U gaat deze Overeenkomst aan door aanvaarding van deze Overeenkomst bij registratie voor een
ONE-KEY™-account.

1.3  Toegankelijkheid van de overeenkomst.

U heeft online toegang tot de tekst van deze Overeenkomst en kunt deze downloaden via http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/terms-and-conditions/.

2.   Geen vergoeding

2.1  Geen kosten.

We stellen u de ONE-KEY™-app en het Inventarisbeheerplatform in de huidige versies kosteloos ter beschikking.

2.2  Telecommunicatiekosten.

Voor het gebruik van bepaalde functies van de ONE-KEY™-app dient het apparaat (bijv. een smartphone) waarop de ONE-KEY™-app geïnstalleerd is ('Apparaat') een internetverbinding te hebben. Op grond van uw overeenkomst met uw netwerkaanbieder kan dit kosten wegens gegevensverkeer tot gevolg hebben. Deze kosten komen voor uw rekening.

3.   ONE-KEY™-app functionaliteit

3.1  Functies.

De ONE-KEY™-app biedt functies aan voor het beheren van gereedschap (zie artikel 3.2), inventarisbeheer (zie artikel 3.3) en rapportage over gereedschap (zie artikel 3.4) met betrekking tot bepaald MILWAUKEE™- gereedschap en apparatuur dat/die compatibel is met ONE-KEY™ ('ONE-KEY™-gereedschap').

3.2  Gereedschapbeheer.

Met de ONE-KEY™-app kunnen bepaalde parameters worden ingesteld op de ONE-KEY™-gereedschappen, bijv. de snelheid of koppel van een boor. Door het Apparaat worden bevelen naar het ONE-KEY™-gereedschap gestuurd via een draadloze Bluetooth-verbinding. Raadpleeg de handleiding van uw gereedschap om te weten te komen in hoeverre dit kan worden gebruikt in combinatie met de ONE-KEY™-app. De functie voor gereedschapbeheer van de ONE-KEY™-app kan worden gebruikt als stand-alone functie, d.w.z. zonder de inventarisbeheerfunctie of de gereedschaprapportage te hoeven gebruiken.

3.3  Inventarisbeheersysteem:

De ONE-KEY™-app en het Inventarisbeheerplatform bevatten inventarisbeheerfuncties om (i) een inventarisatie te maken van ONE-KEY™-gereedschap en gereedschap van derden en (ii) om informatie te verzamelen en te beheren over het gebruik van dergelijk gereedschap en daarvan desbetreffende rapporten op te stellen. De ONE-KEY™-app voorziet in die functies, maar bepaalde functies kunnen alleen beschikbaar zijn in combinatie met het Inventarisbeheerplatform.  Als u gebruik maakt van de inventarisbeheerfuncties verzamelt de ONE-KEY™-app automatisch via Bluetooth bepaalde gegevens van het geregistreerde ONE-KEY™-gereedschap (bijv. serienummer, gebruiksgeschiedenis), deze gegevens opslaan en via de internetverbinding van het Apparaat (indien voorhanden) doorsturen aan de server van het Inventarisbeheerplatform ('ONE-KEY™-server').

We behouden ons het recht voor om de verbinding van de ONE-KEY™-app met de ONE-KEY™-server op elk moment te onderbreken en zijn geen specifieke beschikbaarheid van de ONE-KEY™-server verschuldigd.

3.4  Gereedschaprapportage.

De ONE-KEY™-app kan informatie verzamelen over het ONE-KEY™-gereedschap en het gebruik daarvan ('Gereedschapgegegevens'), desbetreffende rapporten opstellen (zoals het geval kan zijn in combinatie met het Inventarisbeheerplatform) en mededelingen doen over aanbevolen onderhoud.

3.5  Online registratie.

Om de ONE-KEY™-app te kunnen gebruiken dient u een online account aan te maken ('ONE-KEY™-account'). Voor deze registratie is een internetverbinding nodig; registratie kan plaatsvinden binnen de ONE-KEY™-app. Om de ONE-KEY™-app te kunnen gebruiken in verband met een specifiek ONE-KEY™-gereedschap, dient het ONE-KEY™-gereedschap (ID) te zijn gekoppeld aan uw ONE-KEY™-account. Bij het aanmaken van een account worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u hier kunt vinden http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Er is altijd een exemplaar van onze privacyverklaring beschikbaar in de rubriek Instellingen van de app, waartoe u op elk moment toegang heeft.

3.6  Systeemvereisten.

Om de ONE-KEY™-app te kunnen gebruiken dient uw Apparaat aan bepaalde hardware- en software-eisen te voldoen (bijv. versie van het besturingssysteem, enz.).

3.7  Updates.

Van tijd tot tijd kunnen we updates ter beschikking stellen van de ONE-KEY™-app die ook oplossingen voor problemen kunnen bevatten. Het installeren van een update kan ook nodig zijn om te zorgen voor compatibiliteit van de ONE-KEY™-app met toekomstige versies van het Inventarisbeheerplatform of toekomstige ONE-KEY™-gereedschappen. Het installeren van updates wordt daarom dringend door ons aanbevolen. Deze Overeenkomst schept geen verplichting van ons om updates of updates met een specifieke functionaliteit ter beschikking te stellen. Uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

3.8  Toegang tot websites, inhoud en diensten van derden.

Voor zover de ONE-KEY™-app u toegang verschaft tot websites, inhoud en diensten van derden ('Diensten van Derden') zijn op dergelijke Diensten van Derden het desbetreffende privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze derden van toepassing.

4.   Gebruiksrechten

4.1  Recht op gebruik.

Wij verlenen u kosteloos het niet-exclusieve (eenvoudige), niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare, wereldwijde en permanente recht om op uw Apparaat gebruik te maken van de
ONE-KEY™-app en deze voor uw eigen bedrijfsdoeleinden te gebruiken.

4.2  Modificatie en decompilatie.

U zult de ONE-KEY™-app niet vertalen, aanpassen, herindelen of anderszins wijzigen. U heeft evenwel het recht om de ONE-KEY™-app te decompileren of aan reverse engineering te onderwerpen, echter alleen voor zover dit geoorloofd is volgens artikel 69e van de Duitse Auteurswet [Urhebergesetz] en alleen als wij u niet binnen een redelijke termijn op uw schriftelijk verzoek hebben voorzien van vereiste gegevens en/of informatie om compatibiliteit van de ONE-KEY™-app met andere software te waarborgen.

4.3  Geen verschaffing aan derden.

U zult de ONE-KEY™-app of delen daarvan niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, sublicentiëren, toewijzen, verspreiden, publiceren, overdragen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden, inclusief het ter beschikking stellen van de ONE-KEY™-app in een netwerk waarin het op elk moment toegankelijk is voor meer dan één apparaat.

4.4  Geen rechten op de broncode.

Er wordt u geen enkel recht toegekend op de broncode van de ONE-KEY™-app.

4.5  Voorbehoud van rechten.

Tenzij dit uitdrukkelijk anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, berusten alle rechten op de ONE-KEY™-app, met name het auteursrecht en het recht op en van uitvindingen en andere intellectuele eigendomsrechten, exclusief bij ons in de relatie tussen u en ons.

4.6  Suggesties.

Indien u suggesties of ideeën heeft ten aanzien van de ONE-KEY™-app, hebben wij het recht om deze kosteloos te gebruiken voor de ontwikkeling, verbetering en verkoop van onze producten en diensten.

5.   Uw plichten

5.1  Gebruik van Gereedschapgegevens.

U zult de door de ONE-KEY™-app verstrekte gegevens over het ONE-KEY™-gereedschap of het gebruik daarvan (bijv. rapporten over krimp) ('Gereedschapgegevens') alleen gebruiken voor algemene informatie. Controleer de nauwkeurigheid van de Gereedschapgegevens in situaties waarin onnauwkeurigheid van de Gereedschapgegevens kan leiden tot financiële schade dan wel letselschade of dood.

5.2  Handleiding.

Lees voordat u de ONE-KEY™-app gebruikt de door ons verstrekte gebruikershandleiding en in het bijzonder de veiligheidsopmerkingen. Gebruik de ONE-KEY™-app strikt met inachtneming van dergelijke informatie.

5.3  Rechtmatig gebruik.

Gebruik de ONE-KEY™-app met inachtneming van de toepasselijke wetten en regelgeving. U mag door het gebruik van de ONE-KEY™-app geen rechten van derden schenden (bijv. intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten of eigendom).

5.4  Gegevensbescherming.

De Gereedschapgegevens kunnen persoonsgegevens bevatten over u of iedere andere persoon die uw ONE-KEY™-gereedschap gebruikt. Als u bijvoorbeeld een werknemer heeft opgedragen uw ONE-KEY™-gereedschap te gebruiken, kunt u eventueel persoonsgegevens verzamelen over die werknemer, zijn locatie, zijn prestatie of arbeidspatroon door zijn gebruik van het ONE-KEY™-gereedschap. U bent er in dit verband verantwoordelijk voor dat alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd en dat al uw werknemers of eventuele derden die gebruik maken van uw ONE-KEY™-gereedschap van tevoren worden geïnformeerd dat op deze manier en als onderdeel van de Gereedschapgegevens hun persoonsgegevens worden verzameld. Als zij verdere vragen hebben over hoe hun persoonsgegevens door ons gebruikt mogen worden, verwijs hen dan direct door naar onze privacyverklaring, die hier te vinden is http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Er is altijd een exemplaar van onze privacyverklaring beschikbaar in de rubriek Instellingen van de app, waartoe u op elk moment toegang heeft. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor vorderingen die jegens u (of ons) geldend worden gemaakt door een derde die gebruik maakt van uw ONE-KEY™-gereedschap, die verband houden met een schending van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

5.5  Accountgegevens.

U zorgt ervoor dat uw ONE-KEY™-accountgegevens vertrouwelijk blijven en geeft uw wachtwoord niet aan anderen, evenmin laat u anderen uw ONE-KEY™-account gebruiken of geeft u hen hiertoe toegang.

5.6  Gebruik met ONE-KEY™-gereedschap.

U gebruikt de ONE-KEY™-app uitsluitend in combinatie met ons ONE-KEY™-gereedschap en ons Inventarisbeheerplatform. Uw recht om gereedschap van derden te beheren met het Inventarisbeheersysteem blijft onaangetast. U gebruikt de ONE-KEY™-app niet in combinatie met
ONE-KEY™-gereedschap van derden, tenzij de rechtmatige eigenaar van het ONE-KEY™-gereedschap u daarvoor toestemming heeft gegeven.

5.7  Verkoop, lease, overdracht.

U mag de ONE-KEY™-app niet aan derden verkopen, leasen of hen deze anderszins ter beschikking stellen.

6.   Gegevensbescherming

6.1.  Privacybeleid.

Als u de ONE-KEY™-app gebruikt verzamelen, verwerken en gebruiken wij persoonsgegevens http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Er is altijd een exemplaar van onze privacyverklaring beschikbaar in de rubriek Instellingen van de app, waartoe u op elk moment toegang heeft.

6.2  Marketingcommunicatie.

We zullen uw persoonsgegevens slechts gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. Dit houdt onder andere in dat wij (of geselecteerde derden) u marketingcommunicatie sturen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie op elk moment intrekken door per e-mail contact met ons op te nemen via [email protected] of door uw voorkeursinstellingen te wijzigen in de rubriek Instellingen in de ONE-KEY™-app of de website.   

6.3  Verantwoordelijkheid.

Als met de ONE-KEY™-app persoonsgegevens van anderen verzamelt, verwerkt of gebruikt (bijv. bij gebruik van het ONE-KEY™-gereedschap door uw werknemers) bent u verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wetgeving en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals uitvoeriger uiteengezet in artikel 5.4).

7.   Aanspraken in geval van defecten / garantie

7.1  Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle vorderingen (met inbegrip van rectificatie) door materiële en juridische gebreken van de ONE-KEY™-app ('Defecten'), met name garantie voor de nauwkeurigheid, afwezigheid van gebreken, afwezigheid van beschermende rechten van derden en auteursrechten, volledigheid en/of bruikbaarheid, zijn uitgesloten, behalve in gevallen van een frauduleuze verhulling van een defect (zie artikelen 523 en 524 van het Duitse burgerlijk wetboek - 'BGB').

7.2  Schadevergoeding.

U heeft geen recht op schadevergoeding als gevolg van Defecten van de ONE-KEY™-app, behalve in het geval dat wij het Defect frauduleus hebben verhuld (zie artikelen 523 en 524 van het Duitse burgerlijk wetboek - 'BGB').

8.   Beperking van aansprakelijkheid

8.1  Toepasselijkheid.

Onze aansprakelijkheid voor Defecten van de ONE-KEY™-app is beperkt overeenkomstig rubriek 7 van deze Overeenkomst. In andere gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt op grond van deze rubriek 8.

8.2  Beperking in bepaalde gevallen.

Wij zijn aansprakelijk voor schade als deze

a) is veroorzaakt door onze opzet of grove nalatigheid; of

b) is veroorzaakt door onze eenvoudige nalatigheid en een materiële schending van verplichtingen waardoor het bereiken van het beoogde doel van deze Overeenkomst in gevaar komt of is veroorzaakt als gevolg van niet-naleving van verplichtingen, waarvan de naleving een essentiële voorwaarde is voor de correcte uitvoering van deze Overeenkomst en ten aanzien waarvan u er op mag vertrouwen dat deze worden nageleefd (hoofdverplichtingen).

Verdergaande aansprakelijkheid van ons is uitgesloten, ongeacht op welke wettelijke basis, tenzij we aansprakelijk zijn voor letselschade of dood als gevolg van de uitdrukkelijke veronderstelling van een toegezegde eigenschap, frauduleus verhulde defecten of als gevolg van aanspraken op grond van de Duitse wet voor productaansprakelijkheid.

8.3  Beperking van de omvang van aansprakelijkheid.

In het geval van artikel 8.2.b) (eenvoudige nalatige schending van essentiële verplichtingen) is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van een typisch voorzienbare schade bij dit soort overeenkomsten.

8.4  Verdere beperking.

Met het oog op het kosteloos ter beschikking stellen van de ONE-KEY™-app is onze aansprakelijkheid verder beperkt tot schade die is veroorzaakt door onze opzet en grove nalatigheid en is aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid uitgesloten, zoals uiteengezet in artikel 521 BGB.

8.5  Werknemers en wettelijke vertegenwoordigers.

De beperkingen van aansprakelijkheid in deze Overeenkomst zijn ook van toepassing op uw aanspraken jegens onze werknemers en wettelijke vertegenwoordigers.

9.   Uw vrijwaringsplicht

9.1  Vrijwaringsplicht.

Als derden (met inbegrip van publieke overheden) aanspraken jegens u doen gelden of zich beroepen op een schending van hun rechten, gebaseerd op de bewering dat u deze Overeenkomst en met name artikel 5 van deze Overeenkomst heeft geschonden, geldt het volgende: u vrijwaart ons onmiddellijk van alle aanspraken, verliezen, kosten, boetes of schade die door ons is geleden of voor ons is ontstaan, u zult ons op redelijkerwijs te verlangen wijze ondersteunen bij ons juridisch verweer en ons vrijwaren van alle kosten voor een dergelijk verweer (met inbegrip van advocaatkosten).

9.2  Voorwaarden voor de vrijwaringsplicht.

De vrijwaringsplicht op grond van artikel 9.1 van deze Overeenkomst vereist dat wij u onmiddellijk schriftelijk informeren als dergelijke aanspraken geldend worden gemaakt, dat wij geen aanspraken erkennen of soortgelijke verklaringen afleggen en dat wij toestaan dat u (voor uw rekening) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en/of onderhandelingen voert met betrekking tot deze aanspraken, indien en voorzover de toepasselijke wetgeving dit toestaat. Als wij niet voldoen aan deze voorwaarden wordt uw vrijwaringsplicht dienovereenkomstig verminderd. Onze wettelijke aanspraken (bijv. wegens schade) blijven onaangetast.

9.3  Consument.

Deze rubriek 9 is niet van toepassing als u een natuurlijke persoon bent die deze Overeenkomst aangaat met doeleinden die overwegend niets te maken hebben met uw bedrijfsmatige noch met uw onafhankelijke beroepsmatige bezigheden (zie artikel 13 BGB) ('Consument').

10.   Overig

10.1  Toepasselijk recht.

Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd naar de wetten van de Staat Wisconsin, Verenigde Saten, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag). Als u een consument bent is het voorgaande artikel met rechtskeuze slechts in zoverre van toepassing dat u niet de mogelijkheid wordt ontnomen zich te beroepen op de toepasselijke dwingende wetten inzake consumentenbescherming van het land waarin u normaliter verblijft op het moment dat de ONE-KEY™-app werd geïnstalleerd.

10.2  Interpretatie.

De bepalingen in deze Overeenkomst worden geïnterpreteerd overeenkomstig het concept van het Duitse recht.

10.3  Bevoegde rechter.

Als u een handelaar bent is de rechter in onze plaats van vestiging bij uitsluiting bevoegd; we behouden ons echter het recht voor u te dagvaarden in uw plaats van vestiging.

10.4  Scheidbaarheid.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Overeenkomst niet geldig zijn of worden, wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.

Versie: 1 mei 2018